در این قسمت یادآوری های مربوط به چک، اقساط، بدهی/طلب که تاریخ سرسید آنها مربوط به ماه جاری و یا مربوط به ماههای قبل که تسویه نشده است می باشدنمایش داده می شود