این نمودار ستونی شامل میزان بدهی/طلب در هر ماه به تفکیک می باشد