در این قسمت شما می توانید چک های دریافتی و صادره خود را ثبت کنید برای ثبت چک کافیست مبلغ،حسابی که چک را از آن حساب صادر نموده اید برای چکهای صادره،بانک را برای چکهای دریافتی، تاریخ موعد، بانک، سریال، توضیحات را وارد نمایید و سپس دکمه ثبت را کلیک کنید


توجه کنید که برای صدور چک شما حتما به یک حساب از نوع جاری نیاز دارید

در قسمت توضیحات می توانید
سایر اطلاعات چک را وارد نمایید