این قسمت برای جستجو در لیست بدهی/طلب ها می باشد که شامل پارامترهای نوع بدهی/طلب، وضعیت بدهی/طلب، تاریخ شروع، تاریخ پایان می باشد
شما می توانید با انتخاب یک یا چند پارامتر از پارامترهای ذکر شده عمل جستجو را انجام دهید و نتایج جستجو در لیست چک ها نمایش داده می شود به نکات زیر توجه کنید

اگر شما فقط نوع بدهی/طلب را انتخاب کنید تمام بدهی/طلب نوع انتخاب شده نمایش داده می شوداگر فقط تاریخ شروع انتخاب کنید تمام بدهی/طلب تاریخ شروع تا امروز نمایش داده می شود


اگر تاریخ شروع و پایان انتخاب کنید تمام بدهی/طلب های ثبت شده در بازه تاریخی انتخاب شده نمایش داده می شود

پس شما می توانید با حالتهای مختلف جستجو به نتایح دلخواه خود برسید