این قسمت برای جستجو در لیست چک ها می باشد که شامل پارامترهای نوع چک ، وضعیت چک،بانک،حساب، تاریخ شروع، تاریخ پایان می باشد
شما می توانید با انتخاب یک یا چند پارامتر از پارامترهای ذکر شده عمل جستجو را انجام دهید و نتایج جستجو در لیست چک ها نمایش داده می شود به نکات زیر توجه کنید

پس شما می توانید با حالتهای مختلف جستجو به نتایح دلخواه خود برسید