این قسمت برای جستجو در لیست چک ها می باشد که شامل پارامترهای نوع چک ، وضعیت چک،بانک،حساب، تاریخ شروع، تاریخ پایان می باشد
شما می توانید با انتخاب یک یا چند پارامتر از پارامترهای ذکر شده عمل جستجو را انجام دهید و نتایج جستجو در لیست چک ها نمایش داده می شود به نکات زیر توجه کنید

  • اگر شما فقط نوع چک را انتخاب کنید تمام چکهای نوع انتخاب شده نمایش داده می شود
  • اگر بانک را انتخاب کنید تمام چکهای دریافتی از بانک مورد نظر نمایش داده میشود
  • در صورتی که فقط حساب خاصی را انتخاب کنید تمام چکهای صادره مربوط به آن حساب نمایش داده می شود
  • اگر فقط تاریخ شروع انتخاب کنید تمام چکهای تاریخ شروع تا امروز نمایش داده می شود
  • اگر تاریخ شروع و پایان انتخاب کنید تمام چک های ثبت شده در بازه تاریخی انتخاب شده نمایش داده می شود

پس شما می توانید با حالتهای مختلف جستجو به نتایح دلخواه خود برسید