برای تسویه یک بدهی/طلب بر روی آیکن به شکل تیک سبز رنگ که در شکل بالا نمایش داده شده است کلیک کنید