در این نمودار دایره ای شما می توانید میزان اقساط پرداخت شده و نشده خود را مشاهده کنید و با نگه داشتن ماوس بر روی هر قسمت می توانید مبلغ و در صد قسمت مورد نظر را مشاهده نمایید