این نمودار ستونی شامل میزان چکهای دریافتی و صادر شده در هر ماه به تفکیک می باشد