در این قسمت شما می توانید خلاصه ای از عملکرد مالی ماهیانه خود را مشاهده کنید این اطلاعات به نحوی انتخاب شده است که با یک نگاه گویای عملکرد ماهیانه شما باشد.