این نمودار دایره ای شامل اطلاعات هزینه شما در سال جاری می باشد
شما توسط این نمودار می توانید از میزان هزینه های هر نوع هزینه اگاه شوید
با نگه داشتن ماوس بر روی هر قسمت می توانید میزان هزینه و در صد هزینه هر بخش را مشاهده نمایید.
توسط این نمودار شما به راحتی می توانید متوجه شوید که عمده مخارج شما در سال جاری مربوط به کدام گروه هزینه می باشد
و توسط این اطلاعات می توانید برای کم کردن هزینه های گزوه مورد نظر اقدامات لازم را انجام دهید