در این قسمت شما می توانید وام های خود را ثبت کنید برای ثبت وام کافیست نوع عنوان، بانک، ماه و سال شروع وام، تعداد اقساط پرداخت کرده، تعداد اقساط باقی مانده،سررسید اقساط در روز، سر رسید اقساط در ماه، مبلغ، توضیحات را وارد نمایید و سپس دکمه ثبت را کلیک کنید
به نکات زیر توجه کنید

در قسمت عنوان یک عنوان مناسب انتخاب کنید مثلا وام مسکن

در قسمت توضیحات نیز می توانید اطلاعات ضامن یا هر اطلاعات دیگری که لازم باشد را ذکر کنید

ویرایش میلغ وام : چون اقساط به صورا اتوماتیک برای این وام تولید شده است قایل ویرایش نیست و در صورتی که مبلغ را اشتباه وارد نموده اید وام مورد نظر را حذف و دوباره ایجاد نمایید

در رورد اطلاعات ماه و سال شروع وام و همچنین تعداد اقساط پرداخت کرده دقت کنید تا تولید اقساط با مشکل مواجه نشود