این نمودار دایره ای شامل اطلاعات درآمد در ماه جاری می باشد
شما توسط این نمودار می توانید از میزان درآمد هر نوع درآمد اگاه شوید
با نگه داشتن ماوس بر روی هر قسمت می توانید میزان درآمد و در صد درآمد هر بخش را مشاهده نمایید.
توسط این نمودار شما به راحتی می توانید متوجه شوید که عمده درآمد شما در ماه جاری مربوط به کدام گروه درآمد می باشد