این نمودار دایره ای شامل اطلاعات هزینه در ماه جاری می باشد
شما توسط این نمودار می توانید از میزان هزینه های هر نوع هزینه اگاه شوید
با نگه داشتن ماوس بر روی هر قسمت می توانید میزان هزینه و درصد هزینه هر بخش را مشاهده نمایید.
توسط این نمودار شما به راحتی می توانید متوجه شوید که عمده مخارج شما در ماه جاری مربوط به کدام گروه هزینه می باشد