در این قسمت شما می توانید بدهی/طلب خود را ثبت کنید برای ثبت بدهی/طلب کافیست نوع بدهی/طلب، مبلغ،عنوان، تاریخ موعد،حسابی که پول دریافت یا واریز میشود و آگاه سازی، را وارد نمایید و سپس دکمه ثبت را کلیک کنید
به نکات زیر توجه کنید

در قسمت عنوان یک عنوان مناسب برای بدهی/طلب خود ذکر کنید مثلا بدهی به حامت بابت رهن خونه

کاربرد گزینه : اضافه نمودن درآمد متناظر

طلب
در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد، یک هزینه به همین مبلغ به لیست هزینه‌های شما اضافه خواهد شد زیرا شما مبلغی پرداخت کرده‌اید.
سناریو ۱: شما مبلغی را به کسی قرض داده‌اید، در این صورت این گزینه بایستی انتخاب شود تا یک هزینه با همین مبلغ به لیست هزینه‌های شما اضافه شود.
سناریو ۲: شما برای مثال خدماتی را برای کسی انجام داده‌اید و از آن شخص طلب دارید، در این صورت این گزینه نبایستی انتخاب گردد زیرا پولی رد و بدل نشده است.
بدهی
در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد، یک درآمد به همین مبلغ به لیست درآمدهای شما اضافه خواهد شد زیرا شما مبلغی دریافت کرده‌اید.
سناریو ۱: شما مبلغی را از کسی قرض گرفته‌اید، در این صورت این گزینه بایستی انتخاب شود تا یک درآمد با همین مبلغ به لیست درآمدهای شما اضافه گردد.
سناریو ۲: شما خدماتی را از کسی دریافت کرده‌اید و به آن شخص بدهکارید، در این صورت این گزینه نبایستی انتخاب گردد زیرا پولی رد و بدل نشده است.