این بخش برای جستجو در لیست هزینه ها می باشد که شامل پارامترهای نوع هزینه اصلی، نوع هزینه فرعی،حساب، تاریخ شروع، تاریخ پایان می باشد
شما می توانید با انتخاب یک یا چند پارامتر از پارامترهای ذکر شده عمل جستجو را انجام دهید و نتایج جستجو در لیست هزینه ها نمایش داده می شود به نکات زیر توجه کنید:


  • در صورتی که شما فقط هزینه اصلی را انتخاب کنید تمام هزینه هایی که هزینه اصلی ان هزینه انتخاب شده است نمایش داده می شود
  • در صورتی که هزینه اصلی و هزینه فرعی را انتخاب کنید تمام هزینه هایی که شامل هزینه اصلی و فرعی انتخاب شده است نمایش داده می شود
  • در صورتی که فقط حساب خاصی را انتخاب کنید تمام هزینه های مربوط به آن حساب نمایش داده می شود
  • در صورتی که فقط تاریخ شروع انتخاب کنید تمام هزینه های تاریخ شروع تا امروز نمایش داده می شود
  • در صورتی که تاریخ شروع و پایان انتخاب کنید تمام هزینه های ثبت شده در بازه تاریخی انتخاب شده نمایش داده می شود

پس شما می توانید با حالتهای مختلف جستجو به نتایح دلخواه خود برسید و توسط این اطلاعات مدیریت بهتری بر روی هزینه های خود داشته باشید