این بخش برای جستجو در لیست هزینه ها می باشد که شامل پارامترهای نوع هزینه اصلی، نوع هزینه فرعی،حساب، تاریخ شروع، تاریخ پایان می باشد
شما می توانید با انتخاب یک یا چند پارامتر از پارامترهای ذکر شده عمل جستجو را انجام دهید و نتایج جستجو در لیست هزینه ها نمایش داده می شود به نکات زیر توجه کنید:پس شما می توانید با حالتهای مختلف جستجو به نتایح دلخواه خود برسید و توسط این اطلاعات مدیریت بهتری بر روی هزینه های خود داشته باشید