این قسمت برای جستجو در لیست درآمد ها می باشد که شامل پارامترهای نوع درآمد،حساب، تاریخ شروع، تاریخ پایان می باشد
شما می توانید با انتخاب یک یا چند پارامتر از پارامترهای ذکر شده عمل جستجو را انجام دهید و نتایج جستجو در لیست درآمدها نمایش داده می شود به نکات زیر توجه کنیدپس شما می توانید با حالتهای مختلف جستجو به نتایح دلخواه خود برسید