این قسمت برای جستجو در لیست درآمد ها می باشد که شامل پارامترهای نوع درآمد،حساب، تاریخ شروع، تاریخ پایان می باشد
شما می توانید با انتخاب یک یا چند پارامتر از پارامترهای ذکر شده عمل جستجو را انجام دهید و نتایج جستجو در لیست درآمدها نمایش داده می شود به نکات زیر توجه کنید


  • اگر شما فقط درآمد را انتخاب کنید تمام درآمدهای آن گروه انتخاب شده است نمایش داده می شود
  • در صورتی که فقط حساب خاصی را انتخاب کنید تمام درآمد های مربوط به آن حساب نمایش داده می شود
  • اگر فقط تاریخ شروع انتخاب کنید تمام درآمدهای تاریخ شروع تا امروز نمایش داده می شود
  • اگر تاریخ شروع و پایان انتخاب کنید تمام درآمدهای ثبت شده در بازه تاریخی انتخاب شده نمایش داده می شود

پس شما می توانید با حالتهای مختلف جستجو به نتایح دلخواه خود برسید